Loading...

Çeklerin İbraz Süresi, Kambiyo Senet Takibi ve Kamu İdare Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler

Dünyada yaşanmakta olan Koronavirüs salgın hastalığının ülkemizde de sebep olduğu olağanüstü koşullara hukuki ve ticari hayatın uyum sağlayabilmesi için 25.03.2020 Tarihinde kabul edilen 7226 Sayılı ‘’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile diğer kanunlarda düzenlenmiş hükümlere ekleme yapılarak çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. 30.04.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15. Maddesi ile 7226 sayılı Kanuna “Geçici Madde 3” eklenmiş, 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri arasında yeni tedbirler alınmıştır.

Anılan Kanun’a eklenen geçici madde hükmü aşağıda sunulmuştur:

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

  • a. İbraz süresinin son günü 30.4.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasından ibraz edilemez; 1.6.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir. 
  • b. 30.4.2021 ila 31.5.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
  • c. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.4.2021 ila 31.5.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.”

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*